Cách phong danh hiệu

Link: how.danhhieu.com / phong.danhhieu.com

Chỉ thành viên chính thức có Ename tentuoi.com mới được phong  danh hiệu của DanhHieu.com

Danh hiệu không giới hạn độ tuổi nhỏ nhất và lớn nhất, không phân biệt quốc tịch, tôn giáo

Không thể xin cấp danh hiệu mà chỉ được mọi người tiến cử và bình bầu tại YourEname.tiencu.com

Ngoài ra DanhHieu.com còn dựa vào các giải thưởng, thành tích, sự thể hiện của bạn trên Ename